Click to view English Version
Meer oor ons
Tuis
ACVV-Dienste
 
Beskermingsdienste vir kinders en gesinne
Dagsorgdienste vir kinders
Dienste aan ouer en gestremde persone
Kapasiteitsbou in diens
Meer oor ons
Hoe kan jy n verskil maak
Kontak ons
Jongste Nuus

Alle ACVV-takke en Dienstakke word uitgenooi om julle dienste en nuus met die breë publiek te deel.

.

Sien uit om julle artikels te ontvang

.
ACVV-Kontakpunte
Maak 'n Donasie
Verwysing
 
U donasie
  R
ACVV-Hoofkantoor
.
Tel: (021) 461 7437/ 1109
Faks (021) 461 0074
.

Posbus 3834

Kaapstad
8000
.
Caledonstraat 61
Kaapstad
8001
.
E-pos:
headoffice@acvv.org.za
.
NPO no: 002 834
PBO no: 930004921
.
 
Die ACVV is die oudste welsynsorganisasie in SA wat omvattende maatskaplike dienste aan gesinne in nood lewer.
AAN WIE LEWER DIE ACVV DIENSTE?
 
Kinders, gesinne en ouer persone in nood, ongeag taal, geloofsoortuiging, geslag en geslagsoriëntasie..
.
WAARIN GLO DIE ACVV?
 
Elke persoon het die reg om met menswaardigheid en respek hanteer te word.
Die ontwikkeling van persone, gesinne en gemeenskappe se sterktes.
Die uitlewing van Christelike waardes.
Dienslewering vind sover moontlik in verbruikers se moedertaal plaas. As vereniging word Afrikaans as taal gekoester.
Vroue veral beskik oor die vermoë en verantwoordelikheid om brugbouers in gemeenskappe te wees.
.
WATTER VERSKIL MAAK DIE ACVV?
 
Beskermingsdiens aan kinders en gesinne deur hulle te beveilig, gemeenskappe se kennis en betrokkenheid te verhoog, vaardighede te ontwikkel sodat gesinne effektief kan funksioneer.
Die veilige versorging, koestering en ontwikkeling van voorskoolse kinders in crèches, stilumeringsgroepe en pre-primêre skole/ klasse, asook naskool toesigdienste aan laerskool leerders.
Ondersteuning en versorging aan ouer en gestremde persone in die gemeenskap deur dienssentrums, beskermde behuising, sowel as versorging in tehuise / versorgingseenhede.
Bemagtiging van vroue en gemeenskapslede deur kapasiteitsbou en die ontwikkeling van vaardighede en leierskap potensiaal.
.
WAT DOEN DIE ACVV?
 
Ontwikkelingsgerigte maatskaplikewerk-dienste.
Gemeenskapsontwikkeling.
Bestaansbeveiliging.
Maatskaplike sorg deur vrywilligers.
Strandhuis vir kinders.
Fasiliteite vir kinders, soos crèches en invalsentrums.
Stimuleringsgroepe vir voorskoolse kinders.
Pre-primêre klasse / skole vir kinders.
Naskoolsentrums vir laerskool leerders.
Inrigtings vir kinders, soos kinderhuise en kinder-en jeugsorgsentrums.
Dienssentrums vir ouer persone.
Beskermde behuising vir ouer persone.
Tehuise / versorgingseenhede vir ouer en verswakte / gestremde persone.
Tehuis vir neuraal gestremde dames.
Beskermde werkplek vir persone met gestremdhede.
Kapasiteitsbou vir besture en personeel.
Mentorskap vir informele en opkomende gemeenskapsgebaseerde organisasies.
Navorsing en programontwikkeling.
.
WAAR IS DIE ACVV?
 
In stede en in die platteland van die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Oos-Kaap en klein gedeelte in Noord-Wes, in meer as 570 gemeenskappe. Raadpleeg “ACVV-Kontakpunt"
.
WAAR KOM ONS VANDAAN?
 
Die ACVV is op 1 September 1904 in Kaapstad gestig deur 'n groep vroue wat daadwerklik en prakties hulp aan slagoffers van die Anglo Boereoorlog verleen het. Hierdie dienste het gegroei en getransformeer vanaf noodleniging, primêre gesondheidsorg, opvoedingsprogramme en welsynswerk tot omvattende kinder- en gesinsorgdienste, wat dienste aan ouer persone insluit.
.
HOE LYK ONS?
Die demokratiese struktuur van die ACVV is soos volg:
 
Die ACVV bestaan uit 114 takke en dienstakke wat afsonderlik geregistreerde organisasies sonder winsoogmerke en finansiële eenhede is, wat deur vrywilligers bestuur word en as werkgewers optree. Hierdie besture stel personeel aan om die dienste te lewer.
Die meeste ACVV-takke en dienstakke het meer as een projek wat bedryf word.
Die ACVV-Hoofbestuur as Nasionale Raad bestaan uit 24 dames verteenwoordigend van die diensgebied, wat beleid en strategie vir die ACVV as vereniging bepaal. Ria Abel is tans die Voorsitter.
Die ACVV-Hoofkantoor in Kaapstad is verantwoordelik vir die uitvoer van die beleid en strategie. Shanie Boshoff is die Uitvoerende Direkteur.
17 Middelbestuurders in diens van die Hoofbestuur is gedesentraliseer na die onderskeie werksgebiede en tree op as konsultante vir besture en supervisors vir maatskaplike werkers.
Die ACVV as vereniging bepaal drie jaarliks by die ACVV-Kongres die beleid en strategie vir die volgende termyn. Elke ACVV-tak en dienstak het stemreg op die Kongres.
Tik asb die wagwoord in